மொழிபெயர்

மட்டக்களப்பு பழைய வெளிச்சவீடு

மட்டக்களப்பு பழைய வெளிச்சவீடு அல்லது மட்டக்களப்பு பண்டைய கலங்கரை விளக்கு என்பது பிரித்தானியரால் கட்டப்பட்டு தற்போது எச்சமாகக் காணப்படும் வெளிச்சவீடு ஆகும். இது தற்போது
பாலமீன்மடு, முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ள வெளிச்சவீட்டிலிருந்து மேற்காக சுமார் 500 மீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. தற்போதைய வெளிச்சவீடு 1913 இல் கட்டப்படும் வரை அதுவே மட்டக்களப்பின் கலங்கரை விளக்காக இருந்தது. இது மட்டக்களப்பு நகரிலிருந்து சுமார் 5 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது.

மட்டக்களப்பு பழைய வெளிச்சவீடு
தற்போது அடிப்பாகத்துடன் இருந்து மேலாக சுமார் 15 அடி உயரம் வரையில் இதன் எச்சம் மீதமாகவுள்ளது. இதில் செங்கற்களையும் நடுவில் இருப்புச் சட்டத்தையும் காணக்கூடியவாறு உள்ளது. இதனைச் சுற்றி பற்றைக் காடுகளும் குறிப்பாக ஈச்சை மரங்களும் பனை மரங்களும் உள்ளன. தற்போதுள்ள வெளிச்சவீடு போன்று உருளை அமைப்பில் இல்லாமல் சதுரமாக அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அதன் எச்சங்களில் இருந்து அறியலாம். இது பற்றிய குறிப்பு எதுவும் அப்பகுதியில் இல்லை. வாய்வழி தகவலின்படி, இது தற்போதைய வெளிச்ச வீட்டைவிட உயரம் குறைந்து காணப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. தற்போதையது 92 அடி (28 மீட்டர்) உயரமுள்ளது. மேலும், தற்போதையது கடலுக்கு அண்மையில் இருக்க பழையது சற்றுத் தொலைவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Advertisement

செரெண்டிபைட்

செரெண்டிபைட், செரெண்டிபைட்டு அல்லது செரெண்டிப்பைட் (Serendibite) என்பது முதன்முதலில் 1902 இல் இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகவும் அரிதான நீர்வகை சிலிகேட்டுகள் வகைக் கனிமம் ஆகும். இது முதன்முதலாக இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், இதற்கு இலங்கையின் பண்டைய அரபு மொழிப் பெயரான செரெண்டிப் என்ற பெயருடன் கூடிய பெயர் சூட்டப்பட்டது. இதனை இரத்தினக் கல்லாகவும் பயன்படுத்துகின்றனர். இது அரிதாகக் கிடைப்பதால் பெறுமதி மிக்கதாகவுள்ளது.

செரெண்டிபைட்

செரெண்டிபைட் ஒரு சிலவே காணப்பட்டது. ஆனால் பர்மாவில் (மியான்மர்) குறிப்பிடத்தக்களவு கற்கள் கிடைத்தன. அதனால் விலையும் குறிப்பிட்டளவு குறைந்தது. ஆரம்பத்தில் இரத்தினக்கல் தரம் உடைய கனிமங்கள் இலங்கையின் இரத்தினபுரியில் 1990 களில் கிடைத்தன. பின்னர், 2005 இல் பர்மாவின் மொகோக் பள்ளத்தாக்கிலும் கிடைக்கத் தொடங்கின. மேலும், செரெண்டிபைட் கனிமம் கனடா, மடகஸ்கார், ரஸ்யா, தன்சானியா, ஐக்கிய அமெரிக்கா ஆகிய இடங்களிலும் கிடைக்கிறது.

இக்கனிமம் கருங்கல் பாறையினால் உள்வாங்கப்பட்ட காபனேற்று பாறை உருமாற்ற போரானுடன் தொடர்புபட்ட ஸ்கான் கனிமத்துடன் காணப்படுகிறது. செரெண்டிபைட்டுடன் தொடர்புபட்ட கனிமங்களாக ஈரொபிசைட்டு, ஸ்பினல், புளோகோபைட், ஸ்காபோலைட், கால்சைட், ரெமோலைட், அபடைட், கிராண்டிடைரைட், சிங்கலைட், கையலோபேன், புளோரோ-யுவைட், பாகசைட், கிளினோசோய்சைட், போஸ்டேரைட், வோவிக்கைட், கிராபைட் போன்றன காணப்படுகின்றன. செரெண்டிபைட் கல்சியம், மக்னீசியம், அலுமினியம், சிலிக்கான், போரான்,  ஆக்சிசன் (ஒக்சிசன்) ஆகியவற்றிலான சிக்கலான வேதியல் கலவையினைக் கொண்டுள்ளது. இதனை சபைரின், சோசிசைட் ஆகியனவற்றில் ஒன்று என இலகுவாக குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஆயினும், இதனுடைய பிரலிபலிப்பு அளவு, இரட்டைப் பண்பு, நிறமாலையியல் தன்மை ஆகியன தனித்தன்மை வாய்ந்தவை. மோவின் அளவுகோலின்படி, செரெண்டிபைட்டின் உறுதி விகிதம் 6.5 முதல் 7 ஆகும். இதனுடைய பிரலிபலிப்பு அளவு 1.701-1.706 (சோசிசைட்டை ஒத்தது) ஆகவும், அடர்த்தி 3.42-3.52 (புட்பராகத்தை ஒத்தது) ஆகவும் உள்ளது. சமச்சீர் மைய முச்சரிவு படிக வகை படிக அமைப்பைக் கொண்ட இது பிளப்பு அற்றது.

இலங்கையில் கிடைக்கும் செரெண்டிபைட் இரத்தினக்கல் பச்சை-நீலம் அல்லது ஊதா-நீலம் நிறத்திலும், பொதுவாக கருப்பாகத் தெரியும் பர்மிய செரெண்டிபைட் இரத்தினக்கல் மிகவும் கருமையாக நீலப் பச்சை நிறத்திலும் காணப்படுகின்றது. மேலும், இது மங்கிய மஞ்சள், நிலப்பச்சை, சாம்பல் நீலம் ஆகிய நிறங்களிலும் கிடைக்கின்றது. பட்டை தீட்டி பளபளப்பாக்கப்பட்ட செரெண்டிபைட் கவர்ச்சியான கண்ணாடி போன்ற பளபளப்பைக் கொண்டிருக்கும். இது ஒளிபுகும் தரத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், பர்மிய வகை மிகவும் கருமையாக ஒளிபுகாதவாறு தோற்றமளிக்கும்.

உலக மொழி

உலக மொழி என்பது பன்னாட்டளவில் பேசப்படுவதும் இரண்டாவது மொழியாக அதிகளவான மக்களால் பயின்று பேசப்படுவதும் ஆகும். உலக மொழி அதிகளவான மக்களால் பேசப்படுவது மாத்திரம் அல்ல, அது உலகில் பரம்பல் உள்ளதும், சர்வதேச அமைப்பு மற்றும் பண்ணுறவாண்மை ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுவதும் ஆகும். இன்று மிகவும் பரவலாக பேசப்படுவதும் வேகமாக பரவுவதுமான மொழியாக ஆங்கிலம் உள்ளது. இதனை 980,000,000 இற்கு மேற்பட்டோர் முதலாவதும் மொழியாகவும் இரண்டாவதும் மொழியாகவும் பயன்படுத்துகின்றார்கள்.

உலக மொழி

வரலாறு

வரலாற்று மொழிகள் தொடர்பாடலில் பன்னாட்டு முக்கியத்துவம் உள்ளவையாக வரலாற்றுப் பேரரசுகளில் காணப்பட்டன. பண்டைய எகிப்தில் எகிப்து மொழியும், பண்டைய அண்மைக் கிழக்கில் பல மெசொப்பொத்தேமியா நாகரீகங்களிலும் பேரரசுகளிலும் சுமேரிய, அக்காடியன், அராமேயம் ஆகிய மொழிகளும் காணப்பட்டன. பண்டைய கிரேக்க மொழி கிரேக்க குடியிருப்புக்களில் பல பேச்சு வழக்குகளில் இருந்ததுடன், மக்கெடோனியாவை பேரரசர் அலெக்ஸ்சாண்டர் வெற்றி கொண்டதன் பின், ஹெலனிய காலத்தில் கொய்னி கிரேக்க மொழியின் பரிணாமம் பெற்றது. மேலும், தொடர்ச்சியாக உரோமப் பேரரசின் கிழக்குப் பகுதியிலும், பைசாந்தியப் பேரரசின் பகுதிகளிலும் கிரேக்கம் காணப்பட்டது.


உரோமைப் பேரரசில் இலத்தீன் காணப்பட்டதுடன் தற்போதும் கத்தோலிக்க உலகில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழிபாட்டு மொழியாகவும் உள்ளது. சீன வரலாற்றுக் காலத்தில் கிழக்காசியாவில் செம்மொழிச் சீனம் காணப்பட்டது. பல பாரசீகப் பேரரசுகளில் பாரசீகம் காணப்பட்டதுடன், இஸ்லாமிய உலகில் அரபிக்குப் பின் இரண்டவது தொடர்பாடல் மொழியாகவும் இருந்தது. பண்டைய மற்றும் மத்தியகால வரலாற்றுக் காலத்தில், தெற்கு ஆசியா, தென்கிழக்காசியா, நடு ஆசியா ஆகியவற்றில் இருந்த பல அரசுகளில் சமஸ்கிரதம் காணப்பட்டதுடன் இலத்தீன் போன்று இதுவும் இந்து சமயங்களில் முக்கிய வழிபாட்டு மொழியாகக் காணப்படுகின்றது.

உரோமைப் பேரரசில் தொடர்பாடல் மொழியாக இலத்தீன் மொழியின் பங்கு உரோமானிய மொழிகளின் முக்கியத்துவம் மிக்கது. நடுநிலக் கடல் பகுதியில் இத்தாலி மொழி எப்போதும் முக்கியத்துவம் கொண்டிருந்ததும், இப்போதும் கத்தோலிக்க திருச்சபை தலைமைத்துவத்தில் உள்ளோரிடன் அதிகம் பேசும் மொழியாகவும், இசையிலும், நாகரீக உற்பத்திகளிலும், அறிவியல் சொற்களிலும் இதன் செல்வாக்கு அம்மொழியின் முக்கியத்துவத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு. உதுமானியப் பேரரசின் முதன்மை மொழியாக இருந்த துருக்கி மொழி குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டிருந்தது. ஹெலனிய காலத்தில் கொய்னி கிரேக்கம் “உலக மொழி” என்ற நிலையி; இருந்தது. ஆனாலும், ஸ்லாவிக், அரபி, துருக்கி மொழிகளின் விரிவாக்கத்தினால் தற்கால கிரேக்கத்தின பரம்பலில் தாக்கம் செலுத்தின. அராபிய, துருக்கிய மொழிகளின் பரம்பல் முறையே கலிபாக்களினதும், துருக்கிய கானேடுகளினதும் விருப்பத்திற்குள்ளாகின.

வாழும் உலக மொழிகள்

வாழும் உலக மொழி பின்வரும் தன்மைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என சில மூலங்கள் தெரிவிக்கின்றன:
 • அதிகளவானோர் பேசுதல்
 • தாய் மொழி அற்றவர்களின் ஓர் உறுதியான பகுதியாயிருத்தல்
 • சில நாடுகளில் உத்தியோகபூர்வத் தகுதி
 • உலகில் சில பிரதேசங்களுக்கிடையே பயன்பாடு
 • ஒரு மொழி சார் சமூகம் இன ரீதியாக கடுமையாக வறையறுக்கப்படாதிருத்தல்
 • ஒன்று அல்லது அதிகமான ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பதிவாளர்களால் ஓர் அந்நிய மொழியாக பரவலாக கற்பிக்கப்படல்
 • மொழி சார் தனிச்சிறப்புக் கொண்டிருத்தல்
 • பன்னாட்டு உறவுகளில் பயன்பாடு
 • சர்வதேச அமைப்புகளில் பயன்பாடு
 • அகாதமியில் பயன்பாடு
 • இலக்கியத்தில் குறிப்பிடத்த இடம்

100 மில்லியன் பேருக்கும் அதிகமானோர் பேசும் ஜப்பான் போன்ற சில மொழிகள் பட்டியலிடப்படவில்லை. உலக மொழியாக பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகளுடன், பன்னாட்டளவில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மொழிகளில் ஒன்றாக ஐப்பானிய மொழி கருதப்பட்டாலும், அது உலக மொழியாகக் கருதப்படுவதில்லை. ஐப்பான் கிட்டத்தட்ட ஒரே இன, கலாச்சார, மொழியினரின் பிராந்தியமாக உள்ளது. ஆயினும், ஜப்பானியர் சமூகங்களிடையேயான தொடர்பாடலில் மிகவும் சிறிய வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளனர். அவர்களின் வெளிநாட்டுச் சமூகம் இனத்துடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்ததுடன், அதற்கு வெளியே தாய் மொழியாக அல்லது முதலாவது மொழியாக அவர்கள் தங்கள் மொழியைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. 1980 களில் பன்னாட்டு ஆர்வம் பல பல்கலைக்கழகங்கள், பாடசாலைகள் என்பவற்றை உருவாக்கின.

உலக மொழிகளாக பெருமளவில் கருதப்படும் மொழிகள் பின்வருமாறு:

மொழி தாய்மொழி மொத்தம்
ஆங்கிலம் 372 மில்லியன் 1500 மில்லியன்
ஸ்பானிஸ் 480 மில்லியன் 567 மில்லியன்
பிரெஞ்சு 80 மில்லியன் 274 மில்லியன்

பிற மூலங்கள் உலக மொழிகளாக பின்வரும் மொழிகளைக் குறிப்பிட்டாலும், கடுமையான நிர்ணய மூலங்கள் அவற்றை மேலான பிராந்திய மொழிகள் எனக்குறிப்பிடுகின்றன.

மொழி தாய்மொழி மொத்தம்
மாண்டரின் 898 மில்லியன் 1091-1151 மில்லியன்
அரபி 313 மில்லியன் 423 மில்லியன்
போர்த்துக்கீசம் 220 மில்லியன் 260 மில்லியன்
உருசியம் 171 மில்லியன் 260 மில்லியன்
ஜெருமன் 95 மில்லியன் 105-130 மில்லியன்

பிற மேலான பிராந்திய மொழிகள்

பிற மேலான பிராந்திய மொழிகளின் முக்கியத்துவம் என்பது சில வேறுபட்ட அளவு நிர்ணயங்கள் மூலம் நடப்பு உலக மொழிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. அம்மொழிகள் பின்வருமாறு:

மொழி தாய்மொழி மொத்தம்
இந்துஸ்த்தானி (இந்தி மண்டலம், உருது) 329 மில்லியன்
(இந்தி 260மி, உருது 69மி)
544 மில்லியன்
(இந்தி 381மி, உருது 163மி)
இடச்சு மற்றும் ஆபிரிக்கானா 29 மில்லியன் 46 மில்லியன்
வங்காளம் 242 மில்லியன் 261 மில்லியன்
மலாய் மற்றும் இந்தோனேசியம் 39 மில்லியன் 218 மில்லியன்
சுவாகிலி 16 மில்லியன் 98 மில்லியன்
பாரசீகம் 50-60 மில்லியன் 53-110 மில்லியன்
துருக்கிய மொழி 71 மில்லியன் 71-100 மில்லியன்
இத்தாலி 63 மில்லியன் 66-85 மில்லியன்
தமிழ் 68 மில்லியன் 76 மில்லியன்

சூரிய அடையாள சோதிடம்

சூரிய அடையாள சோதிடம் அல்லது சூரிய இராசி சோதிடம் (Sun sign astrology) என்பது சோதிடத்திலுள்ள ஒரு வகையாகும். இது பல நாளிதழ்களிலும் சஞ்சிகைகளிலும் பலன்களுடன் காணப்படும். சோதிடத்திலுள்ள இலகுவான வழிமுறையாகக் காணப்படும் இது, சூரியனை மையமாகக் கொண்டு கணிக்கப்படுகின்றது. பிறக்கும்போது 12 இராசிகளிலும் சூரியன் எங்கிருந்தது என்பதை வைத்தே பலன் சொல்லப்படுகின்றது. பிறக்கும்போது இருக்கும் இடம் “சூரிய அடையாளம்” அல்லது இராசி என அழைக்கப்படும்.

சூரிய இராசி சோதிடம்

சூரிய அடையாள சோதிடர்கள் அடிப்படை 12 பிரிவுகளையும், எல்லாக் கிரகங்களும் ஒன்றுக்கொன்று நகரும் நடப்பு நகர்வைக் கொண்டு கணிக்கிறார்கள். சந்திரன் மிகவும் வேகமாக நகருவதால் இதனை பிரதானமாகக் கொண்டு நாளாந்த பலன்களை சூரிய அடையாள சோதிடர்கள் கணிக்கிறார்கள்.


வில்லியம் லில்லி முதலாவது சோதிட நாளிதழாக 17 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்தாலும், 1930 வரை சூரிய அடையாள சோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. சோதிடர் ஆர். எச். நைலர் ஆர்101 வான்கப்பல் மோதும் என கணித்து தன் நாளிதழில் வெளியிட்டிருந்தார். இது நைலரை இலகுவான சோதிட முறையைக் கொண்டு நாளிதழில் வெளியிட மேலும் தூண்டியது. சில சோதனைகளின் பின் நைலர் சூரிய அடையாள சோதிடம் பற்றி முடிவெடுத்தார் என நம்பப்படுகிறது.

பின்வரும் அட்டவனை ஒவ்வொரு இராசியினதும் மூலப்பொருள், தன்மை ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. சூரிய அடையாள ஆரம்ப மற்றும் முடிவு திகதிகள் அண்ணளவாகத் தரப்பட்டுள்ளன. ஏனென்றால் புவியின் பாதையில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் (நாளிலும்) மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஆயினும் மிகவும் சரியான சூரிய அடையாள ஆரம்ப/முடிவு திகதியை பொருத்தமான மென்பொருள் மூலமாகவோ அல்லது வானியல் பஞ்சாங்கத்தின் உதவியுடன் கண்டுகொள்ளலாம்.

இராசி மூலப்பொருள் தன்மை துருவமுனை காலம் (1/2 நாள் வேறுபாடு)
மகரம் நிலம் சுயோட்சை மறை டிசம்பர் 21-சனவரி 20
கும்பம் ஆகாயம் நிலையானது நேர் சனவரி 20-பெப்ரவரி 19
மீனம் நீர் மாறுபடுவது மறை பெப்ரவரி 19-மார்ச் 21
மேடம் நெருப்பு சுயோட்சை நேர் மார்ச் 21-ஏப்ரல் 20
இடபம் நிலம் நிலையானது மறை ஏப்ரல் 20-மே 21
மிதுனம் ஆகாயம் மாறுபடுவது நேர் மே 21-யூன் 21
கடகம் நீர் சுயோட்சை மறை யூன் 21-யூலை 24
சிம்மம் நெருப்பு நிலையானது நேர் யூலை 24-ஆகஸ்ட் 23
கன்னி நிலம் மாறுபடுவது மறை ஆகஸ்ட் 23-செப்டம்பர் 23
துலாம் ஆகாயம் சுயோட்சை நேர் செப்டம்பர் 23-ஒக்டோபர் 23
விருச்சிகம் நீர் நிலையானது மறை ஒக்டோபர் 23-நவம்பர் 23
தனு நெருப்பு மாறுபடுவது நேர் நவம்பர் 23-டிசம்பர் 22

மனிதப் பாதுகாப்பும் முரண்பாடும்

1990 ஆம் ஆண்டு நடுப்பகுதியில் ஐநாவின் வரையறை, மனிதப் பாதுகாப்பு என்பது 'பயத்திலிருந்து விடுதலை' (வன்முறை, பயமுறுத்தல், கட்டாயப்படுத்தல், அடக்குதல், வெளியேற்றல், குற்றச் செயல், யுத்தம்) 'தேவைகளில் இருந்து விடுதலை' (பொருளாதார, சுகாதார, சூழல், சுற்றாடல், கல்வி, ஜீவனோபாயம் ஆகியவை சார்ந்த தேவைப்பாடுகளால் மக்களின் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தல்) ஆகிய இரு இலக்குகளையும் தன்னகத்தே கொண்டது.


மனிதப் பாதுகாப்பு அணுகுமுறைகள் பொதுவாக ஏழை மக்களது தேவைகளையும் அத்தேவைகளை அம்மக்கள் பூர்த்திசெய்யத்தக்க அபிவிருத்தித் திட்டங்களையும் முன்னெடுப்புக்களையும் ஒருமுகப்பார்வைக்கூடாக விளக்க முற்படுகிறது. ஏனென்றால் முரண்பாடுகள் (பாரியவை) மேற்குறித்த ஐநாவின் இரட்டை இலக்குகளையும் இல்லாமல் செய்து மோசமான பயப்பிராந்தியையும் தேவைகளின் அதிகரிப்பையும் விரைவாகக்கூட்டி அபிவிருத்தியை அபாய நிலைக்கு உட்படுத்துகின்றன. எனவே மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு தேவையான பேண்தகு நிலைகொண்ட நீடித்த அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டமானது முரண்பாடுகள் பற்றிய உணர்தகு நிலைக்கூடாகவே திட்டமிடப்பட்டு, அமுலாக்கப்பட்டு, கண்காணிக்கப்பட்டு, மீளாய்வு செய்யப்பட்டு முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியது.

மனித உரிமைகள் மைய அணுகுமுறை

இவ் அணுகுமுறையானது அரசியல் சிவில் உரிமைகளைப் பெறுவதலுடன் சமூகப் பொருளாதார பயன்பாட்டியல் அபிவிருத்தியை வெளிப்படையாக இணைக்கிறது.

வறுமை ஒழிப்புக்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை:
ஒரு குறிக்கப்ட்ட வறுமை பீடித்துள்ள சூழலை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த வேலைத்திட்டத்துக்கான வரைபை மனித உரிமைகள் வழங்குகின்றன. இவ் வரைபு அரசியல் காரணிகள், பாதுகாப்பற்ற தன்மை, முரண்பாடு, பிரச்சனை என்பவற்றை கவனத்தில் கொள்கின்றன. பிரிக்க முடியாத உரிமைகளை மையப்படுத்தி அனைத்தையும் உள்வாங்கிய வகையில் பொருளாதார, அரசியல், பாதுகாப்பு அம்சங்களை நேரடிக் கவனத்தில் கொள்ளத்தக்க தந்திரோபாயத்தை ஏற்படுத்த இது உதவுகிறது.

முரண்பாடுகளும் உரிமைகளும்

உரிமை மைய அபிவிருத்தியானது அசமத்துவம், பாரபட்சம், செல்வாக்குமிக்கவர்களால் உரிமை மறுப்பு என்பனவற்றால் எழும் வறுமை நிலையின் மட்டில் அதிக அக்கறையைக் கொண்டது. சர்வதேச மனித உரிமை பிரமாணங்களுக்குப் புறம்பான வகையில் மக்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டு, அபிவிருத்தி மறுக்கப்படுதலும் இங்கு கவனத்தில் எடுக்கப்படுகிறது. ஒரு முரண்பாடுச் சூழ்நிலையில், முரண்பாட்டுக்குட்பட்டுள்ள தரப்பினரால் அல்லது யுத்தத்தில் ஈடுபடுபவர்களால் மக்களின் உரிமைகள் மிக திட்டமிட்ட வகையில் மீறப்படுகின்றன. அத்துடன் யுத்தத்தால் அல்லது முரண்பாட்டால் அதிகம் பொருளாதார இலாபம் பெறுபவர்களும் இதனை ஊக்கப்படுத்துவதுடன் பாதிப்புற்ற மக்களின் அபிவிருத்தியை ஏதோ ஒரு வகையில் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பர். இதனால் அபிவிருத்திப் பணிகள் உரிமை மைய செயற்பாடாகவும் பாதுகாப்புச் சார்ந்த செயற்பாடாகவும் உள்ளன.

பயப் பிராந்தியில் இருந்தும் தேவைகளில் இருந்தும் விடுதலை என்பதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய சில விடயங்கள்.
 • அபிவிருத்தி அல்லது அவசரகால நிலைமை வேலைத் திட்டம் இடம் பெறும் ஒரு சூழலில் மக்கள் ஏன் தாம் பயமுறுத்தப்பட்டதாக, மிரட்டப்பட்டதாக, அச்சுறுத்தப்பட்டதாக உணர்கின்றனர்? தமது பாதுகாப்பு அல்லது உரிமை இல்லாமல் போனதாக உணர்கின்றனர்.
 • சாதாரண மக்கள் அடிபட்டுக் கொள்ளும் அல்லது மோதிக் கொள்ளும் சூழ்நிலையை யார் உருவாக்குகின்றனர்?
 • எவ்வாறு உருவாக்குகின்றனர்? எவ்வாறு மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் அபாயத்தை அல்லது மறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர்?
 • உள்ளூர் சூழலில் எத்தகைய முரண்பாடுகள் அல்லது பிரச்சனைகள் மக்களின் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கின்றன.
 • இத்தகைய சூழல் நிலையில் 'முரண்பாட்டு உணர்தகுநிலை' பொருந்திய அணுகுமுறை நிறுவனத்தால் பணன்படுத்தப்படலாம்.

மனித உரிமைகளும் மனித பாதுகாப்பும் என்பதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய சில விடயங்கள்.
 • அபிவிருத்தி, அவசர கால வேலைத்திட்டத்தில் மக்களின் எந்த உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன?
 • எவ்வாறு மீறப்படுகின்றன? யாரால் மீறப்படுகின்றன?
 • இத்ததைய மீறல்கள் எவ்வாறு சாதாரண பாதுகாப்பின் மீது அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன?